Chiu Chow Shrimp Balls

Chiu Chow Shrimp Balls

Brand: Chiu Chow
Category: Frozen, Frozen Fish Balls
Product Code: CHI012
Packing Size: 20x200g