Chiu Chow FRIED Fish Balls

Chiu Chow FRIED Fish Balls

Brand: Chiu Chow
Category: Frozen, Frozen Fish Balls
Product Code: CHI009
Packing Size: 20x200g