Chiu Chow Fish Tofu

Chiu Chow Fish Tofu

Brand: Chiu Chow
Category: Frozen, Frozen Fish Balls
Product Code: CHI008
Packing Size: 20x250g